Algemene voorwaarden softwarediensten Yerpa

1. Algemeen

1.1. Elke overeenkomst met de YERPA BV “Yerpa” wordt uitsluitend beheerst door de hiernavolgende algemene voorwaarden. Bijgevolg, indien een klant wenst gebruik te maken van de diensten van Yerpa, dan betekent dit dat hij volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden bepalen de rechten en de plichten van de partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst. Ze worden afgesloten tussen enerzijds, Yerpa, met maatschappelijke zetel te België, Astene, Kapellestraat 2 bus 4. Met ondernemingsnummer BE 0734.656.422, tel +32 9 395 98 25, email hello@yerpa.eu en anderzijds de klant die wenst in te gaan op de dienstverlening van Yerpa via de website via ondertekening van de offerte of op enige andere manier.

1.2. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet goedgekeurd worden door een schriftelijk en voorgaand akkoord vanwege Yerpa. Deze voorwaarden primeren op alle bedingen vermeld in de documenten van de klant.

1.3. Yerpa behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Deze zullen van toepassing zijn op elke dienst die door Yerpa wordt geleverd ná de mededeling van de gewijzigde algemene voorwaarden aan de klant.

2. Overeenkomst

2.1. Yerpa geeft aan de Klant bij wijze van dienstverlening op afstand toegang tot en verstrekt niet exclusieve en tijdelijke gebruiksrechten op haar business softwareprogramma in the cloud. Yerpa maakt daarbij gebruik van een extern netwerk en externe telecommunicatieverbindingen.

2.2. De klant wenst via dit extern netwerk toegang te krijgen tot het business softwareprogramma in the cloud om haar bedrijfsvoering gedeeltelijk te automatiseren.

2.3. De diensten van Yerpa worden omschreven in haar offerte, de Klant heeft de mogelijkheid om in te schrijven op verschillende modules die staan voor verschillende niveaus van de dienstverlening.

2.4. De Klant erkent door Yerpa voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van haar business softwareprogramma in the cloud en heeft de mogelijkheid gekregen om een tijdelijke toegang te krijgen tot een demo database met een persoonlijke login en wachtwoord. De Klant gaat akkoord om het business softwareprogramma enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan voor derden.

2.5. Geen enkele overeenkomst met Yerpa brengt een overdracht mee met betrekking tot enige intellectuele eigendom van Yerpa. Yerpa blijft de enige exclusieve eigenaar van de software.

2.6. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de input van de gegevens in het programma.

2.7. De Klant is akkoord dat Yerpa toegang heeft tot de database van de klant om eventueel gevraagde support diensten te verlenen om Yerpa toe te laten haar programmatuur aan te passen.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. De overeenkomst tussen Yerpa en de klant komt via aanvaarding van de offerte tot stand. Door het loutere gebruik van het business softwareprogramma gaat de klant akkoord met de door Yerpa opgestelde offerte.

4. Prijs

4.1. De prijzen voor de dienstverlening van Yerpa zijn aangegeven in de offerte en zijn afhankelijk van de door de Klant gekozen module. De prijzen zijn maandelijks verschuldigd en alle prijzen zijn aangegeven in Euro, exclusief BTW. Andere dienstverlening dan deze expliciet vermeld in de offerte zijn standaard niet inbegrepen. Indien de klant wenst beroep te doen op Yerpa voor extra diensten zal een afzonderlijke offerte kunnen worden aangevraagd.

4.2. Indien tengevolge van elementen waaraan Yerpa vreemd is, zoals bv. haar vaste of variabele kosten die op de vaststelling van de prijs ingrijpen, zouden wijzigen, zal een prijsherziening kunnen doorgevoerd worden.

5. Annulatievoorwaarden Opleiding

5.1. Indien een overeenkomst wegens overmacht door Yerpa geannuleerd wordt, wordt indien mogelijk een nieuwe afspraak vastgelegd op een zo nabij
mogelijke datum.

5.2. Wanneer de klant de opleiding annuleert binnen de 14 dagen voor de startdatum van de opleiding , is 10% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

5.3. Wanneer de klant de opleiding annuleert binnen de 5 dagen voor de startdatum van de opleiding of het adviestraject, is 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

6. Betaling

6.1. De Klant erkent en gaat akkoord met de door Yerpa gekozen elektronische facturatie.

6.2. Tenzij anders bepaald op de factuur, zijn de facturen contant betaalbaar bij ontvangst, zonder korting en zonder dat er compensatie kan worden ingeroepen.

6.3. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt alle andere facturen, vervallen of niet, van rechtswege onmiddellijk invorderbaar. YERPA heeft het recht om op elk ogenblik betalingsgaranties te eisen.

6.4. Bij niet-betaling binnen de 7 dagen na de vervaldatum, zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een interest aan een jaarlijkse interestvoet van 8% te rekenen vanaf de vervaldatum, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 100 Euro, voor administratieve kosten.

6.5. Bij gebreke aan tijdige betaling en na het versturen van 1 herinnering, zal YERPA het recht hebben om de dienstverlening te schorsen. Na een tweede herinneringsbrief en indien de facturen meer dan 2 maanden na de vervaldatum onbetaald blijven is het Yerpa toegestaan om alle toegang tot het business softwareprogramma af te sluiten.

6.6. Bij insolvabiliteit van de Klant zal Yerpa het recht hebben de overeenkomst te ontbinden conform art. 10.1.

6.7. Alle directe of indirecte kosten voortvloeiend uit de niet-naleving van de betalingstermijn zullen ten laste van de klant zijn.

6.8. Yerpa kan altijd weigeren één of meer nieuwe bestellingen te aanvaarden wanneer de klant één van zijn verbintenissen ten aanzien van Yerpa (bijvoorbeeld, zijn betalingsverplichting) niet nakomt, ongeacht de aard ervan.

7. Duurtijd

7.1. De looptijd van de dienstverleningsovereenkomst bedraagt één jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, behoudens schriftelijke opzeg per aangetekend schrijven ten minste 2 maand voor het verstrijken van de lopende contractuele periode. De Klant blijft steeds gehouden tot betaling van de laatst lopende contractuele periode en dit niettegenstaande een eventuele schriftelijke opzegging.

7.2. De Klant kan bij het einde van de overeenkomst gedurende 1 maand nog toegang krijgen tot de database om louter en alleen haar gegevens uit de database te halen (bijvoorbeeld via Excel lijsten of pdf documenten) De Klant is zelf verantwoordelijk om deze gegevens tijdig uit de database te halen. Indien Yerpa moet tussenkomen om de gegevens over te zetten zal dat in regie worden afgerekend aan de Klant.

8. Ongeoorloofd gebruik

8.1. De Klant mag op geen enkele wijze de aangeboden diensten of faciliteiten aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade aan Yerpa of derden. De activiteiten van de Klant mogen hiertoe geen aanleiding geven. De Klant verzekert ten alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens en/of bestanden in het programma worden ingevoerd en/of het softwareprogramma voor zo’n doeleinden niet wordt gebruikt. De Klant verzekert onmiddellijk en op eenvoudig verzoek van Yerpa en/of een derde gevolg te geven aan de vraag om over te gaan tot verwijdering en/of aanpassing van dergelijk strafbaar en/of ongeoorloofd gebruik van de software.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Yerpa geeft de klant tijdelijke gebruiksrechten op haar business softwareprogramma in the cloud. Yerpa maakt daarbij gebruik van een extern netwerk en externe telecommunicatieverbindingen. Yerpa werkt samen met NV Combell GROUP NV voor het hosten van alle gegevens van de softwareapplicaties. De Klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de webhosting en waarvan de klant kennis kan nemen via de website met url www.combell.com. Zij kan evenwel op iedere moment beslissen om een andere samenwerking met een ander bedrijf op te starten.

9.2. Yerpa kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor werkelijk en bewezen voorzienbare schade die rechtstreeks veroorzaakt is door het niet of gebrekkig uitvoeren van haar contractuele verplichtingen. De claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, zal in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de Klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de geleverde diensten over een periode van 1 jaar die het voorval van de claim voorafgaat. Yerpa kan helemaal niet aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade zoals bedrijfsschade, omzetverlies, winstderving, goodwill schade, verlies van data verlies van reputatie en verlies van klanten welke uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Yerpa kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen het netwerk van haar website hosting als buiten dit netwerk. De Klant is als enige aansprakelijk voor het gebruik van het product, de dienst of de software.

10. Overmacht

10.1. De uitvoering van de dienstverlening wordt verlengd met de periode, gedurende welke Yerpa door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. Overmacht is elke gebeurtenis die aan de redelijke controle van Yerpa ontsnapt en die de uitvoering van haar verbintenissen beïnvloedt, met inbegrip van, doch evenwel niet beperkt tot, natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijk welke aard, acties van werknemers, brand, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht van Yerpa valt, in het bijzonder derden bij wie zij zich bevoorraadt en op wie zij zich beroept.

10.2. Indien door overmacht de dienstverlening meer dan drie maanden vertraagd wordt, zijn zowel Yerpa als de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen, zonder dat de klant evenwel aanspraak kan maken op enige vergoeding. Yerpa heeft niettemin recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

11. Ontbinding

11.1. YERPA kan bij aangetekend schrijven een einde stellen aan deze overeenkomst met onmiddellijk uitwerking in de volgende gevallen:

  • In geval van faillissement, invereffeningstelling, uitstel van betaling, gerechtelijke reorganisatie in het kader van WCO van de Klant
  • Ingeval van uitvoerend beslag ten laste van de Klant of van een procedure pandbeslag, of in geval van opzeg van de kredieten
  • Ingeval de Klant insolvabel is of niet meer voldoet aan zijn betalingsverplichtingen tav Yerpa nog aanpassen aan art. 5.5
  • Ingeval van ongeoorloofd gebruik van de softwareapplicatie

11.2. De Klant zal bij het ontbinding het recht hebben om over zijn gegeven te beschikking conform de bepalingen onder art. 6.2.

12. Splitsbaarheid

12.1. Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zou nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

13.1. Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De hoven en rechtbanken van Gent zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van elk geschil tussen partijen met betrekking tot deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn. Yerpa behoudt zich niettemin het recht voor om zich te wenden tot een andere bevoegde rechtbank indien zij dit opportuun acht.